« Actuele situatie rondom het Corona virus

Gepubliceerd op 24-02-2021

Corona virus

Update 1-3-2021: Helaas hebben we bericht gekregen van de gemeente Geldrop waarin zij aangeven dat zij onze lesruimte van Sabaaydi zien als een publieke ruimte en overrulen daarmee de toestemming van het RIVM om weer te mogen starten met het geven van cursussen. Het RIVM geeft duidelijk aan dat onze lesruimte geen publieke ruimte is maar we hebben helaas te maken met de gemeente Geldrop en veiligheidsregio Zuidoost Brabant de hierin deze beslissing mogen maken.

Update 24-2-2021: Na de persconferentie van 23 februari 2021 waarin we hebben gehoord dat ook de masseurs weer mogen starten, zijn we vanmorgen direct in overleg gegaan met de veiligheidsregio en gemeente waar wij onder vallen of wij weer mogen starten met de cursussen. Op dit moment kunnen ze daar nog geen uitspraak over doen. Ze hebben aanstaande vrijdag overleg met het team wat hierover gaat en dan geven ze ons vrijdag of maandag uitsluitsel hierover. Dus dan weten we definitief of we mogen starten.

 Zover we zelf alle regels zien zouden we weer mogen starten, omdat we aan alle veiligheidseisen voldoen. Heel spannend dus!

 Zodra we meer weten laten we het je weten!

Update 26 mei 2020: we hebben zojuist groen licht gekregen van de gemeente Geldrop om weer te mogen starten met onze cursussen en workshops. Daar zijn we ontzettend blij mee!

We hebben een veiligheidsprotocol opgesteld waarmee we werken om zo veilig mogelijk met elkaar de cursussen en workshops te kunnen volgen. We willen je vragen dit protocol goed door te lezen. Bij inschrijving sturen we je het protocol toe via de mail.

VEILIGHEIDSPROTOCOL CORONAVIRUS / COVID-19

Totstandkoming van het “Veiligheidsprotocol Coronavirus / COVID-19 voor Sabaaydi Massage Opleidingen

Dit protocol voor Sabaaydi Massage Opleidingen is tot stand gekomen door gebruik te maken van het basisprotocol zoals hierboven beschreven is opgesteld door een samenwerking van de Akademie voor Massage en Beweging, HOLOS Academie voor massagetherapie en Esoterra. Het protocol is verder aangepast op de specifieke situatie bij Sabaaydi Massage Opleidingen.

Met het opstellen van dit protocol hebben de opleidingsinstituten op basis van een grote mate van zorgvuldigheid tot in detail beschreven hoe het mogelijk is om praktijkgerichte lessen op locatie weer verantwoord te kunnen geven.

 

Principes die voor iedereen gelden De volgende principes zijn gedefinieerd om de ontwikkeling van deze procedures te begeleiden:

 

1. Objectieve criteria: We gebruiken de RIVM Risicogroep-classificatie als criteria om te bepalen of individuen (studenten, docenten, medewerkers) wel of niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij activiteiten van Sabaaydi Massage Opleidingen (lessen, workshops, oefensessies etc.)

 

2. Vooraf “Triage” -indeling: We maken gebruik van een vragenlijst die is afgeleid van die in de medische / tandheelkundige beroepen (op basis van de RIVM-classificatie) is ontwikkeld om, voorafgaand aan activiteiten, te bepalen of individuen fysiek bij Sabaaydi massage Opleidingen aanwezig kunnen zijn.

 

3. Aanwezigheid met laag risico: we zorgen ervoor dat alleen individuen met een laag risico fysiek activiteiten bij Sabaaydi bijwonen door de vragenlijst opgenomen in de bijlage te laten invullen voordat de activiteit zal plaatsvinden. Op de dag zelf vind aan het begin van de dag nog een laatste check plaats.

 

4. Doorlopende beoordeling: De beoordeling van risicoclassificatie is een continu proces dat vereist is voor elke individu voorafgaand aan een activiteit bij Sabaaydi.

 

5. Verantwoordelijkheid: Elke student, docent en werknemer is verantwoordelijk voor het bewaken van zijn of haar eigen risicoclassificatie; een wijziging in de risicoclassificatie resulteert in uitsluiting van deelname aan geplande activiteiten bij Sabaaydi. Sabaaydi Massage Opleidingen is, voor zover van haar naar redelijkheid kan worden verwacht, verantwoordelijk voor het ontwikkelen, onderhouden, waarborgen van de naleving en het interpreteren van dit protocol. Daarnaast doen we ook een beroep op al onze studenten, docenten en medewerkers om te allen tijde rekening te houden met anderen, zich consequent te houden aan de regels en verantwoordelijkheid te zijn voor zijn eigen handelen. We delen allemaal de verantwoordelijkheid voor het welzijn van elkaar. Bij vragen en verschil van inzicht neemt de leiding van Sabaaydi Massage Opleidingen de uiteindelijke beslissing.

 

RIVM Risicogroep-classificatie

 

Op basis van de huidige RIVM-richtlijnen maken we onderscheid in vier groepen. Vanwege de lengte van de lessen en het directe huidcontact dat hoort bij de werkwijze waarbij we op elkaar oefenen, kiezen we ervoor om een triage-aanpak (selectie) te gebruiken om te bepalen wie activiteiten bij Sabaaydi mag bijwonen. Met een selectie vooraf van personen zorgen we er voor dat de kans op besmetting met het virus tot een minimum wordt beperkt.  

 

 

Groep A

Personen zonder COVID-19-klachten en die niet voldoen aan de onderstaande kenmerken. Heb je hooikoorts en heb je dit elk jaar, dan val je ook in groep A.

Fysieke deelname aan trainingen bij Sabaaydi Massage Opleidingen is toegestaan onder voorbehoud dat de risicoclassificatie sinds het invullen van de vragenlijst niet is veranderd

Groep B

Deze groep bestaat uit 2 deelgroepen: mensen ouder dan 70 jaar en mensen jonger dan 70 jaar. Het gaat over de mensen die door onderliggende gezondheidsproblemen een verhoogd risico op het ontwikkelen van een ernstig verloop van COVID-19 hebben. Het gaat hierbij om de volgende gezondheidsklachten die als risicofactoren worden gezien:

− Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;

− Chronische hart- en vaatziekten;

− Diabetes mellitus;

− Ernstige nierziekten die leiden tot dialyse of niertransplantatie;

− Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, hematologische aandoeningen, (functionele) asplenie, aangeboren of latere immuunstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of chemotherapie en/of bestralingstherapie bij kankerpatiënten;

 − Aanwezigheid van een Hiv-infectie die extra behandeling vraagt

Als het individu ouder is dan 70 jaar zonder de genoemde risicofactoren, en mensen jonger dan 70 jaar die lijden aan een gediagnosticeerde aanvullende risicofactor. We vragen het individu om in overleg te treden met zijn/haar behandelend arts en met de arts te overleggen of deelname aan een Sabaaydi training verantwoord is. De student besluit mede op basis van dit advies of hij/zij kan deelnemen. In geval van twijfel kan overleg gevoerd worden met een medewerker van Sabaaysi Massage Opleidingen. Het besluit om al dan niet deel te nemen ligt uiteindelijk bij de student zelf.

Als het individu ouder is dan 70 jaar EN lijdt aan een gediagnosticeerde aanvullende risicofactor kan het individu de Sabaaydi training niet fysiek bijwonen.

 

Groep C

Personen met symptomen die horen bij COVID-19 (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijke ademhaling, verhoging, koorts (≥38⁰C), gewrichtspijn, smaak- of reukverlies), of familieleden met symptomen passend bij COVID- 19, of personen met een verhoogd risico op infectie: personen die minder dan 14 dagen geleden in een aangewezen transmissiegebied zijn geweest, of op enigerlei wijze contact hebben gehad met een bewezen COVID-19-patiënt.

Individuen van groep C kunnen geen activiteiten bijwonen.

 

Groep D

Personen met bewezen COVID-19, of familieleden met bewezen COVID-19, of personen in huisisolatie, of individuen  minder dan 2 weken genezen van COVID-19.

Individuen van groep D kunnen geen activiteiten bijwonen.

 

 

Maatregelen die de Sabaaydi Massage Opleidingen treft vanuit haar verantwoordelijkheid

 

Sabaaydi zorgt ervoor dat:

 

• De veiligheidsvoorschriften die in het pand gelden zichtbaar voor iedereen zijn opgehangen en tevoren aan alle betrokkenen zijn toegestuurd en op de website zijn vermeld.

• Alle deuren in het gebouw open staan, zodat deurhendels niet aangeraakt en waar nodig worden afgesloten door de docent en tussentijds gereinigd

• De ruimtes waar we met elkaar in werken goed en regelmatig geventileerd worden;

• De planning van de activiteiten zo is vormgegeven dat er geen onnodige persoonsbewegingen zijn waarbij te veel personen tegelijk in een ruimte aanwezig zijn.

• er maar één persoon tegelijk beneden in de hal aanwezig mag zijn

• Er voor iedere cursist een eigen handdoekje aanwezig is

• Er voldoende desinfecterende middelen, tissues e.d. aanwezig zijn.

• Dat er voldoende menskracht en middelen zijn om de ruimtes en de materialen regelmatig schoon te maken

• We bij het schoonmaken gebruik maken van reinigingsmiddelen met 70% alcoholoplossing (of gelijkwaardige). 

• Alle oppervlakken en objecten (bijv. Werkoppervlakken, toetsenborden, telefoons, uitrustingsstukken, deurkrukken, koffiemachines en andere objecten), regelmatig gereinigd worden, vooral als ze door veel mensen worden aangeraakt.

• Kopjes, glazen, borden of keukengerei na gebruik in de afwasmachine worden gereinigd.

• Dat we iedere nieuwe les pas beginnen nadat de ruimte en apparatuur in een schoon en gedesinfecteerde staat zijn. 

• de massagetafels minimaal anderhalve meter uit elkaar staan

• er niet tussendoor gewisseld wordt van mede cursist waarmee je werkt op 1 dag

• de lunch veilig als buffet wordt opgesteld en er per persoon eten gehaald wordt en op afstand van elkaar gegeten

 

 

Maatregelen waar de docenten voor zorgen

 • De docent vraagt voorafgaand aan het begin van iedere les of er deelnemers zijn die momenteel verkouden zijn, andere klachten hebben van de luchtwegen dan wel koorts hebben. Zo zorgt de docent voor een laatste check om te voorkomen dat er mensen aanwezig zijn die mogelijk met het virus besmet zijn. Indien het risico is vergroot, dan kan de student alsnog niet deelnemen.

• Docenten zullen de te leren technieken zo toepassen dat het directe contact tussen personen tot een minimum wordt beperkt.

• Er zijn slechts twee personen tegelijk aan een tafel toegestaan. Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek door de docent, doet de student een stapje naar achteren. De docent wast na het voordoen bij een student direct zijn handen.

• De docent checkt of Iedere tafel een eigen fles met massageolie heeft.

• De docent vraagt aan het eind van de les om alle persoonlijke items mee te nemen uit de ruimte en checkt of er niets is blijven liggen.

• De docent ziet er op toe dat alle gladde oppervlakken die aangeraakt of gebruikt zijn na iedere behandeling worden gedesinfecteerd, inclusief tafels, krukken, kussens, enz. Dat geldt ook voor fysieke gereedschappen of lesmaterialen die tijdens de les zijn gebruikt.

 

 

Maatregelen waar iedere student voor verantwoordelijk is

• Kom maximaal 15 minuten voor aanvang van de lesdag ons lespand binnen. Als er beneden iemand in de hal staat wacht dan buiten (en als daar meerderen zijn op ruime afstand) tot de hal vrij is voordat je naar binnen gaat

• Iedere student neemt een eigen drinkfles mee dat voorzien is van de eigen naam. Deze drinkfles wordt alleen door de eigenaar gebruikt.

• Heb geen fysiek contact bij begroeting of afscheid; al het fysieke contact tijdens de lesdagen bij Sabaaydi wordt beperkt tot de massages aan de tafel.

• Neem het minimaal noodzakelijke materiaal (lakens, handdoeken) naar de lesruimte mee.

• Voorkom onnodig fysiek contact in het hele gebouw. Houd daar waar mogelijk deuren altijd open; deuren van klaslokalen mogen uitsluitend worden bediend door docenten.

• Was je handen grondig bij het betreden van het gebouw en na het beëindigen van de les en gebruik daarvoor je eigen handdoekje dat voor je klaar ligt bij Sabaaydi

• Was direct voor en na elke massage die je geeft en krijgt je handen volgens het handwasprototcol

• Studenten die een mondmasker of veiligheidsbril willen dragen, mogen dit doen. De persoon is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van deze aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen.

• Persoonlijke elektronische apparaten zoals mobiele telefoons en tablets worden in principe niet gebruikt. Indien apparatuur toch gebruikt wordt, dan moeten de handen na elk gebruik worden gewassen en de apparatuur voorgebruik gereinigd worden.

• Houd een afstand van 1,5 meter aan tijdens alle delen van de lesdag, behoudens het elkaar masseren aan de behandeltafel.

• Gebruik voor de massage schone handdoeken en lakens gewassen op 60 graden voor elke student. • Denk aan extra hygiëne maatregelen zoals: draag geen sieraden en zorg ervoor dat je haar is vastgebonden zodat het niet in contact komt met voorwerpen om je heen. Andere persoonlijke hygiëne en verzorging zoals tandenpoetsen, nagelknippen en vergelijkbare activiteiten doe je voordat je naar Sabaaydi komt.

• Gebruik uitsluitend de fles met massageolie van je eigen massagetafel.

• Beperkt het fysieke contact tot de grepen en aanrakingen die op dat moment worden aangeleerd; raak je gezicht of mondmasker niet aan als je er een gebruikt.

• Beperk het aantal massagepartners tijdens een lesdag tot maximaal 1 persoon.

• Er zijn slechts twee personen tegelijk aan een tafel toegestaan. Bij het geven van uitleg of het voordoen van een techniek door de docent, doet de student een stapje naar achteren.

 

 

 

Bijlage 1: “Triage” -vragenlijst

 

Deze vragenlijst is bedoeld om studenten, docenten en medewerkers te categoriseren op RIVM-risicoclassificaties. Deze vragenlijst wordt online aangeboden.

 

Werkwijze

 

De vragenlijst moet worden ingevuld voor elke activiteit die het individu wil bijwonen. De vragenlijst mag niet eerder dan 2 dagen voor de activiteit worden ingevuld. De ingevulde vragenlijst wordt per mail verstuurd naar info@sabaaydi.nl.

 

Op basis van de risicoclassificatie-triage kunnen individuen fysiek al dan niet deelnemen aan de activiteit volgens de classificatie: 

Groep A - Ja

Groep B - neem één dag voor het activiteit contact op met het secretariaat 

Groep C en D - geen deelname mogelijk.

 

Iedereen die op bij Sabaaydi aanwezig is, verklaart middels de ingevulde vragenlijst dat hij/zij een classificatie met een laag risico heeft. De registratie bij Sabaaydi zal dienen als bevestiging dat de persoon heeft voldaan aan dit Triage-gedeelte van de veiligheidsprocedure.

 

Als de persoon op enig moment na het invullen van de vragenlijst van mening is dat hij/zij een verandering in de gezondheid ervaart, is onmiddellijke kennisgeving en terugtrekking van de activiteit vereist.

 

Door onderstaande vragenreeks te volgen, kunnen individuen snel worden ingedeeld in de vier RIVM Risicogroepen. De vragen gaan van hoog naar laag risico. Om door te gaan naar de volgende groep vragen moet je ze allemaal met een negatief (nee) hebben beantwoord. Een positief (Ja) antwoord geeft aan dat de cliënt thuishoort in deze triagegroep.

 

1. Heb je nu corona?

2. Heb je nu huisgenoten / familieleden met bewezen corona?

3. Ben je geïsoleerd in huis?

4. Ben je minder dan 2 weken geleden hersteld van corona?

Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep D en is deelname niet mogelijk.

 

5. Ben je minder dan 14 dagen geleden in een aangewezen risicogebied voor corona geweest?

6. Heb je symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijke ademhaling, verhoging, koorts (≥38⁰C), gewrichtspijn en / of stank- of smaakverlies?

7. Heb je kamergenoten / gezinsleden met een van deze klachten?

Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep C en is deelname niet mogelijk.

 

 

 

 

8. Ben je 70 jaar of ouder?

9. Heb je een chronische aandoening of een aandoening die jouw immuunsysteem heeft verlaagd?

Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep B, neem dan contact op met het secretariaat.

 

10. Ben je anderszins gezond en voel je je momenteel gezond?

Zo ja, dan zit je in groep A en ben je van harte welkom.

 

 

 

 

 

Bedankt voor je medewerking!

 

 

 

corona-1583761591.jpg